АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/8

Ключові слова:

адміністративний нагляд, громадський контроль, сектор безпеки

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності функціонування адміністративного нагляду та громадського контролю у секторі безпеки нашої держави. Було розглянуто, в чому полягає проблема розтлумачення досліджуваних понять у законодавстві та науці. Було окреслено, що поняття «сектору безпеки» не має нормативного закріплення, а розглядається тільки як «сектор безпеки і оборони» відповідно до Закону України «Про національну безпеку України». Розкрито питання співвідношення термінів «контроль» та «нагляд», підсумувавши, що нагляд розглядається у більш вузькому значенні аніж контроль, однак вони тісно взаємопов’язані. Також було запропоновано авторську дефініцію понять «адміністративний нагляд» та «громадський контроль» у секторі безпеки держави. Автором досліджено, що в рамках євроінтеграції було проведено реформу Міністерства внутрішніх справ України, Огляд громадської безпеки та цивільного захисту, а також створено Платформу громадянського суспільства Україна-ЄС в рамках Угоди про партнерство. З’ясовано, яким чином на практиці реалізується громадський контроль у досліджуваній сфері з огляду на норми, закріплені в Законах України «Про доступ до публічної інформації» та «Про національну безпеку України». Основними формами здійснення громадського контролю станом на зараз є: інформування, здійснення досліджень, активна участь в дискусіях, можливість робити запити на доступ до інформації, яку не відносять до державної таємниці, а також проведення громадських експертиз. Було проаналізовано, що серед основних форм здійснення адміністративного нагляду можна виділити: видання нових правил та індивідуальних адміністративних актів, підвищення рівня прозорості, проведення експертиз та перевірок, запровадження жорсткої системи управління та розробка засобів боротьби зі зловживанням владою. Також у рамках дослідження було виділено декілька важливих міжнародно-правових документів, імплементація яких є важливою для подальшого поглиблення взаємозв’язків громадськості та органів публічної влади.

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. С. 5.

Пономарьов С.П. Поняття та сутність сектору безпеки. Право.ua. 2015. № 3. С. 69–73.

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 р. № 264/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 52. Ст. 455.

Скворцов С. І. Поняття адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Наука і правоохорона. 2016. № 1. С. 135–140.

Тодощак О. В. Адміністративний нагляд в умовах концепції людиноцентризму. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.). 2021. С. 16–19.

Юнін О.С. Адміністративно-правові основи громадського контролю за діяльністю Національної поліції України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020. № 47. С. 171–174.

Шестак С.В. Недержавний контроль за діяльністю міліції: теоретико-правовий аспект.: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2009. С. 41.

Про правові та організаційні засади громадського контролю та громадського діалогу в Україні: проєкт Закону від 30.04.2021 № 5458. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JI05053A?an=11 (дата звернення: 10.03.2023).

Про громадський контроль : проєкт Закону від 14.04.2014 № 4697. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50646 (дата звернення: 10.03.2023).

Про громадський контроль : проєкт Закону від 13.05.2015 № 2737-1. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH2411AA (дата звернення: 10.03.2023).

Про громадянський контроль за діяльністю органів влади, їх посадових і службових осіб: Законопроєкт від 07.08.2018 № 9013. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YD00A.html (дата звернення: 10.03.2023).

Тріпак Ю.Р., Краковська А.Є. Теоретико-правові аспекти визначення співвідношення адміністративного нагляду та контролю за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2020. № 12. С. 105–110.

Дегтярьов Д.О. Проблеми оновлення термінології в сфері демократичного цивільного контролю над силами оборони. Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 21 груд. 2021 р.). С. 20–21.

Столбовий В. Поняття громадського контролю службових правовідносин у сфері національної безпеки держави. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 8. С. 106–110.

Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом 2015-2020. Євроінтеграційний портал. URL: http://surl.li/fkjin (дата звернення: 11.03.2023).

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 45. Ст. 397.

Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 2.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 40. Ст. 338.

Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012. № 5073-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 25. Ст. 1350.

Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22.10.1999 № 1192-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 51. Ст. 451.

Наконечна Г. Сутність, призначення та правове регулювання громадського фінансового контролю. Історико-правовий часопис. 2018. № 2. С. 73–77.

Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. С. 422.

Роль Уряду. Geneva Centre for Security Sector Governance. URL: http://surl.li/fkixk(дата звернення: 11.03.2023).

Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. С. 382.

Неугодніков А.О. Громадський контроль за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації: наближення до міжнародних стандартів. LEX PORTUS. 2019. № 6 (20). С. 66–80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Цибульник, Н. Ю. (2023). АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Історико-правовий часопис, 20(1), 63-71. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/8

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО