СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/10

Ключові слова:

запобігання, протидія, профілактика, превенція, попередження, насильницька злочинність, кримінальне правопорушення

Анотація

У статті досліджено зміст правових категорій «запобігання» злочинності та «протидія» злочинності, що вживаються у чинному законодавстві України та створюють таким чином відповідне правове підгруртя для субєктів правозастосування. Крім цього, здійснено науковий аналіз змісту таких аналогів терміну «запобігання», як: профілактика, превенція, попередження тощо, а також виведено їх співвідношення поміж собою, що важливо у контексті організації діяльності щодо підвищення рівня та недопущення вчинення насильницьких злочинів у всіх галузях суспільної діяльності України. Виходячи з отриманих результатів дослідження, підтримання позиція науковців, які наполягають на тому, що при співвідношенні правових норм пріорітетене місце займають ті із них, які відносяться до змісту так званого матеріального права. Доведено також, що термін «запобігання» є ширшим за змістом та етимологічним значенням за термін «протидія», позаяк останній означає реакцію певного субєкта діяльності (у даному випадку – правоохоронного чи правозавтосовчого органу) на дію чи бездіяльність іншого субєкта суспільних відносин, тобто не стосується ранніх стадій недопущення вчинення кримінального правопорушення (зокрема, на етапі формування злочинного умислу). Враховуючи зазначене, запропоновано насильницьку злочинніст розглядати в контексті теорії запобігання та удосконалювати у звязку з цим правовий механізм недопущення вчинення цих кримінальних правопорушень на різноманітних рівнях (доктринальному, законодавчому, правозастосовчому тощо). Такий висновок грунтується не тільки на існуючих в науці доктринальних підходах з означеної проблематики, але й на тих негативних тенденціях розвитку насильницької злочинності в Україні, які склалися у сьогоденні та обумовлені воєнними діями держави-агресора щодо нашої країни, активна фаза яких розпочалася 24 лютого 2022 року. Зокрема, науково обгрунтована необхідність видозміни на законодавчому рівні в Україні тих кримінально правових норм, що стосуються насильницької злочинності, а саме: ст. 186 КК «Грабіж», ст. 187 КК «Розбій», ст. 1261 КК «Домашнє насильство», інші.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1728 с.

Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: у 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2001. С. 51–52, 138.

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. С. 323–325.

Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12

Проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / М.Г. Арманов, О.О. Книженко, Н.М. Ярмиш та ін. Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. С. 10–12.

Бандурка О. М. Ситуаційний аналіз системи протидії злочинності/ Олександр Маркович Бандурка, Олексій Миколайович Литвинов. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2021. № 2 (25). С. 63–71.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» від 26.12.2003 №15. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03#Text

Справа «Багієва проти України» (Заява № 41085/05). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b65#Text

Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 4-те видання, стереотипне. Підручник. Київ : Алерта, 2021. С. 365-366, 449.

Постанова Верховного Суду від 25.02.2021 року у справі № 583/3295/19. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=95213443&red =1000033faa38c89ba39fba71a8c4d01ec6e1e0&d=5

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Як цитувати

Кондратішина, В. В. (2024). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. Історико-правовий часопис, 22(1), 74-79. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2024-1/10

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І К