ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКУРОРА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/3

Ключові слова:

prosecutor, commercial court, legal characteristics, participant in court proceedings, European Court of Human Rights, Constitution of Ukraine.

Анотація

У статті йдеться про особливості процесуального статусу прокурора у господарському судочинстві. На основі результатів авторського теоретико-правового аналізу чинного в Україні законодавства, а також із урахуванням окремих рішень Європейського суду з прав людини визначено елементи правової характеристики прокурора. Подається авторська дефініція поняття «правова характеристика». Застосування окремих загальнонаукових спеціальних методів (порівняльного, історичного, методів абстрагування, логічного підходу тощо) дало можливість провести авторське дослідження юридичних процесів, які невід’ємно пов’язані з глибинним теоретико-правовим розумінням інструментів реалізації суб’єктивного права на захист із участю прокурора. Авторський логіко-компаративістський аналіз чинного господарського процесуального законодавства України показав, що нормативно означені межі залучення прокурора до учас- ті у господарському процесі засвідчують доволі суперечливу картину, яка вимагає глибоко як теоретичного, так і практичного дооцінювання. Суттєве звуження повноважень прокурора у напрямі захисту економічних інтересів держави створюють реальні перешкоди для відстоювання порушеного права учасників конфліктних ситуацій у сфері провадження господарської діяльності. Здійснене теоретико-правове узагальнення наукових поглядів і судової практики щодо підстав залучення прокурора до участі у судовому процесі дозволило виокремити низку факторів, які викликають обґрунтовані дискусії серед представників науки й учасників судового розгляду. Акцентовано увагу на висловлених застереженнях в окремих судових рішеннях Європейського суду з прав людини щодо максимального обмеження випадків залучення до участі у судових процесах прокурора. З огляду на результати логіко-правового аналізу чинних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність суду в найбільш широкому розумінні, нами подається низка супротивних загально прийнятій науковій і правовій позиції фактів щодо нібито надмірного правового тиску за присутності у процесі прокурора, а також гіпотетичного тиску на суд. Ми аргументуємо свою позицію тим, що Україна є правовою державою, в якій належно забезпечуються конституційні гарантії незалежності суду.

Посилання

Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1697-18 (дата звернення 08.02.2020).

Григорчук М.В. Правова характеристика як оціночна категорія у підходах до розуміння процесуального статусу суб’єктів захисту прав учасників господарських відносин. Право і суспільство. 2019. № 6-5. 2019. С. 18–23.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. Ратифікація, підстава – 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004 (дата звер- нення 08.02.2020).

Рішення Конституційного Суду України від 8 квітня 1999 р. Офіційний вісник України. 1999. № 15. 614 с.

Задніпровський О. Права прокурора у світлі нової Конституції України. Право України. 1997. № 1. С. 72–73.

Фурса С. Теоретичні аспекти правового та процесуального становища прокурора в цивільному судочинстві. Право України. 1998. № 12. С. 68–70.

Дунас Т.О., Руденко М.В. Прокурор в цивільному процесі України: Сутність, завдання, повноваження : навчальний і науково-практичний посібник / за наук. ред. М.В. Руденка. Харків, 2006. 340 с.

Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури. Донецьк : Донеччина, 2001. 272 с.

Валюх В. Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у господарському суді. Підприємництво, господарство і право. 2002. № 4. С. 92–96.

Постанова Верховного Суду України від 2 березня 2010 р. у справі № 21-2368. URL: https: www.reyestr.court.gov.ua (дата звернення 09.02.2020).

Заболоцкая И.В. Доказательная деятельность прокурора. Закон и право. 2000. № 1. С. 29–30.

Стефанчук М.М. Напрями вдосконалення процесуального статусу прокурора як суб’єкта реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді. Нау- ковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. № 2. С. 115–121.

«Менчинська проти Російської Федерації» (Menchinskaya v. Russia) (скарга № 42454/02). URL: http:file:///C:/Users/User/Downloads/001-90620.pdf. (дата звернення 09.02.2020). 14. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06 листопада 1991 р. № 1798-XII / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення 08.02.2020). 15. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Григорчук, М. В. (2021). ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКУРОРА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ. Історико-правовий часопис, 16(1), 23-28. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/3

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА