УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЛУЖБОВОГО ПІДРОБЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/13

Ключові слова:

службове підроблення, спеціальні знання, слідчі (розшукові) дій, спеціаліст, консультації.

Анотація

У статті висвітлено значення участі спеціаліста як однієї з основних форм використання спеціальних знань під час розслідування службового підроблення. Встановлено, що залучення спеціаліста до розслідування службового підроблення відбувається у таких формах: 1) практичній; 2) методичній; 3) технічній; 4) консультативній; 5) процесуальній. Доведено, що практична форма у розслідуванні службового підроблення найчастіше реа- лізується під час проведення окремих С(Р)Д. Встановлено, що основними С(Р)Д, до яких залучався спеціаліст, є: огляд місця події (далі – ОМП) (98,3%); допит (78,3%); обшук (75,4%); слідчий експеримент (22,4%). З’ясовано, що методична форма залучення спеціаліста проявляється переважно в усній формі. Найчастіше таку допомогу під час розслідування службового підроблення надають експерти за спеціальністю 1.2.1 (технічна експертиза документів). Обґрунтовано, що судо- вий експерт із вказаної спеціальності надає слідчому методичні рекомендації щодо огляду, опису документа та віднесення його до службового документа з метою притягнення до відповідальності за ст. 366 КК України. Технічна форма полягає у використанні всього дозволеного комплексу науково-технічних засобів із метою збирання максимального комплексу слідової інформації та доказів за фактами службового підроблення. Визначено, що консультативна форма проявляється у вигляді отримання консультацій із різних питань у рамках кримінального провадження за фактом службового підроблення. Доведено, що консультація спеціаліста у певній галузі чи сфері, яка отримується в усній формі, не відображається у матеріалах кримінального провадження, тож не може використовуватися як доказ у ньому. З метою усунення цієї прогалини запропоновано внесення змін до КПК України. Процесуальна форма виражається у вигляді надання висновку з питань, які належать до сфери знань спеціаліста, під час досудового розслідування кримінальних проступків.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI Верхо- вна Рада України : сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/sнow/4651-17#Text.

Грабовский В.Д., Кравчук О.Н. Фоноскопия. Теория и практика использования звуковых следов в расследовании преступлений : учебное пособие. Нижний Новгород : НА МВД РФ, 2001. 108 с.

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : затв. наказом Міністерства вну- трішніх справ України від 07 липня 2017 р. № 575. Верховна Рада України : сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/sнow/z0937-17#Text.

Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27848236.

Тимчишин Д.М. Використання науково-технічних засобів у розслідуванні вбивств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2014. 260 с.

Маланчук П.М, Мантула А.П. Перспективи розвитку криміналістичної техніки в розслідуванні, розкритті і попередженні злочинів. Young Scientist. № 11 (51). 2017. С. 914–919. URL: http://molodyvcнeny.in.ua/files/journal/2017/11/221.pdf.

Боднар А.В. Форми використання спеціальних знань під час розслідування знищення або пошкодження майна. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3 (104). С. 46–58.

Таранова А.М. Форми використання спеціальних знань у розслідуванні неналежного виконання спеціальних знань медичним або фармацевтичним працівником. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 10. С. 198–203.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопору- шень» від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII. Верховна Рада України : сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/sнow/2617-19#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Копча, Н. В. (2021). УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЛУЖБОВОГО ПІДРОБЛЕННЯ. Історико-правовий часопис, 16(1), 94-99. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ