До питання інтересів у цивільному праві

Автор(и)

  • Н. Чубоха

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2020-1/12

Ключові слова:

приватний інтерес, публічний інтерес, об’єктивне право, суб’єктивне право

Анотація

У статті досліджується поняття інтересу як цивільно-правової категорії та його співвідношення з об'єктивним правом. Обґрунтовується дефініція інтересів як усвідомлених прагнень і потреб особистості, її вольових дій, спрямованих на досягнення певного правомірного результату, набуття і здійснення суб'єктивних цивільних прав. Обґрунтовано необхідність розмежування інтересу і об'єктивного цивільного права, визначаються механізми їх здійснення в цивільному праві. Спростовується необхідність застосування категорії законного інтересу, який слід вважати природним інтересом людини, оскільки це позаправова категорія, яка ґрунтується на соціальних і морально-етичних нормах. Автор дійшов висновку, що природний інтерес – це різновид інтересу, який не визначений об'єктивним правом і є відповідним простим фактичним рішенням особи діяти на власний розсуд для досягнення конкретних соціальних благ. Як позаправова категорія, він є передумовою суб'єктивного права особи і визначається як допустима в майбутньому соціальна поведінка особи, яка відповідає духу, сутності права або не суперечить їм, і здійснюється за принципом «дозволено те, що не заборонено законом». Зміст такого інтересу складається з двох прагнень людини: по-перше, фактичного – користуватися певним соціальним благом в рамках загальних дозволів і, по-друге, морально-етичного – звертатися в необхідних випадках за захистом від порушення (неможливості) реалізації прагнень людини.

Посилання

Иеринг Р. Интерес и право / Р. Иеринг. – Ярославль, 1880. – 268 с.

Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Часть 1 / Л. И. Петражицкий [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.biblioonline.ru/viewer/F73BC15B-1775-4347-B780-5AE05A4EBE4F#page/293.

Коркунов М. Н. Лекции по общей теории права / М. Н. Коркунов. – М., 1994. – 208 с.

ТолстойЮ. К. К теории правоотношения: [монография] / Ю. К. Толстой. – Ленинград: Из-во Ленинградского Ун-та, 1959. – 88 с.

Михайлов С. В. Інтерес як загальнонаукова категорія і її відображення в науці цивільного права // Держава і право. – 1999. – № 7. – С. 86-92.

Малеин Н. С. Охраняемый законом интерес / Н. С. Малеин // Советское государство и право. – 1980. – № 1. – С. 27-30.

Кабалкин А. Ю. Гражданско-правовая охрана интересов личности / А. Ю. Кабалкин. – Москва: Наука, 1969. – 198 с.

Харитонов Є. О. Категорія інтересу в цивільному праві України / Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права: збірник наук. пр. / ред. кол.: С. В. Ківалов (гол. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. глав. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.]. – Одеса: Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 216.

Чубоха Н. Ф. Поняття і зміст інтересу в цивільному праві / Н. Ф. Чубоха // Право і суспільство – 2019. – № 3. – Ч. 1. – С. 145-150.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: Лекции профессора Московского университета Г. Ф. Шершеневича, читанные в Московском Коммерческом Институте в 1909/10 г. / Г. Ф. Шершеневич. –.М.: Изд. дом МКИ, 1911. – 116 с.

Венедиктова І. Категорія охоронюваного законом інтересу в цивільному праві України / І. Венедіктова // Приватне право. – 2013. – № 1. – С.146-150 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpr_2013_1_16.

Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском праве / С. В. Михайлов. – Москва: Статут, 2002. – 205 с.

Ярошенко О. М. Правовий статус сторін трудових правовідносин: автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. М. Ярошенко. – X.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – 20 с.

ТихомировЮ. А. Коллизионное право / Ю. О. Тихомиров. – М.: Юстицинформ, 2000. – 394 с.

Малеин Н. С. Охраняемый законом интерес / Н. С. Малеин // Советское государство и право. – 1980. – № 1. – С. 30-31.

Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе / Н. В. Витрук. – М.: Наука, 1979. – 217 с.

Чепіс А. І. Охоронюваний законом інтерес в цивільному праві: поняття та структура // А. І. Чепіс // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 1. – С. 130-134.

Грибачов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / В. П. Грибанов. – М.: Статут, 2000. – 411 с.

Гукасян Р. Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве / Р. Е. Гукасян. – Саратов: Приволжское книжное издательство,1970. – 174 с.

Субочев В. В. Сущность законных интересов / В. В. Субочев // Ленинградский юридический журнал. – 2007. – № 2. – С. 35-55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-18

Як цитувати

Чубоха, Н. (2021). До питання інтересів у цивільному праві. Історико-правовий часопис, 15(1), 61-67. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2020-1/12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ