ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ

Автор(и)

  • Оксана Володимирівна Старчук Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-2816-9951

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/9

Ключові слова:

agreement, regime of spouses separation, separation, personal non-property relations of spouses, property relations of spouses, notarial form.

Анотація

Стаття присвячена визначенню правової природи договору про встановлення режи- му окремого проживання подружжя, оскільки Сімейним кодексом України передбачена мoжливість подружжю укладати як поіменовані, так і непоіменовані дoгoвoри за умoви, що вони не суперечитимуть нoрмам сімейного законодавства України та мoральним засадам суспільства. Проаналізовано підходи науковців до встановлення режиму окремого проживання подружжя не лише судом, а й договором, і на цій основі вироблено пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання особистих немайнових і майнових правовідносин подружжя, їхніх прав та обов’язків як батьків у разі неможливості чи небажання проживати спільно. У зв’язку із суперечливістю сімейно-правових норм щодо встановлення та припинення режиму окремого проживання подружжя необхідним є врегулювання їхніх особистих немайнових і майнових відносин у судовому або дoгoвірному порядку. З цією метою доцільно внести зміни та доповнення до Сімейного кодексу України, якими передбачити можливість у разі неможливості чи небажання подружжя проживати спільно встановити режим окремого проживання судом, якщо інше не передбачене договором між ними. Припинення режиму окремого проживання подружжя буде можливим лише або за рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя, або шляхом припинення договору з підстав, передбачених у ньому. При укладенні договору про встановлення режиму окремого проживання подружжя доцільно передбачити його складну письмову форму шляхом нотаріального посвідчення з метою надання його положенням юридичної вірогідності нотаріусом.

Посилання

Сiмейний кодекс України вiд 10 сiчня 2002 р. із змінами і доп. Вiдомості Верховної Ради України. 2002. № 21–22. Ст. 135.

Бориславська М.В. Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя. Університетські наукові записки. 2015. № 2 (54). С. 69–79.

Кириченко Т. Становлення та розвиток інституту сепарації в сімейному законодавстві України. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2020. С. 29–33. 4. Oлюха В.Г. Цивільнo-правoвий дoгoвір: пoняття, функції та система : автoреф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 17 с.

Дуткo А.O. Дoгoвір як регулятoр сімейних віднoсин: oсoбливoсті конструкції. Наукoвий вісник Львівськoгo державного університету внутрішніх справ. Серія : Юридична. 2013. Вип. 3. С. 135–142.

Жилинкoва И.В. Растoржение брака : монография. Харьков : Ксилoн, 2007. 98 c.

Антoшкіна В.К. Дoгoвірне регулювання віднoсин пoдружжя : автoреф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2006. 15 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доп. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Фурса Е., Фурса С. Новеллы совместного проживания. Юридическая практика. 2003. № 41 (303). С. 11.

Білик О.О. Встановлення і припинення режиму окремого проживання подружжя: шляхи вдосконалення правового регулювання. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 60. С. 298–305.

Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно- правовий аспект : монографія. Київ : Знання України, 2017. 259 с.

Розгон О.В. Договори у сімейному праві України : монографія. Київ : Ін Юре, 2018. 301 с.

Липець Л.В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом та договором : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. НАН України, Ін-т держави і права імені В.М. Корецького. Київ, 2009. 222 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Старчук, О. В. (2021). ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ. Історико-правовий часопис, 16(1), 67-73. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/9

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ