ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙОМНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/11

Ключові слова:

прийомне виховання, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, патронат над дітьми

Анотація

У статті здійснено порівняння правового регулювання прийомного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні та Польщі. Охарактеризовано спільні та відмінні ознаки прийомного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування обох держав. Визначено, що спільною ознакою прийомного виховання в Україні та Польщі є договірний характер виникнення особистих немайнових та майнових правовідносини. Встановлено, що відмінності у прийомному вихованні в Україні та Польщі полягають у: порядку влаштування дітей у сім’ю (в Україні – адміністративний, а в Польщі – судовий); призначенні та виплаті соціальної допомоги (в Україні – за рахунок коштів державного бюджету, а в Польщі – місцевого бюджету); строці прийомного виховання (в Україні – до досягнення дітьми повноліття (максимум до двадцяти трьох років), при патронаті – до трьох місяців (не більш шести місяців), а у Польщі – до повноліття (короткострокові сім’ї – до одного року і трьох місяців, професійні фостерні сім’ї – до чотирьох місяців (не більше восьми місяців); віковому цензі утримання дітей (в Україні – до шести років та до повноліття, з врахуванням в окремих випадках додаткового медичного фінансування, а у Польщі – до семи років та до повноліття із врахуванням стану здоров’я); органах нагляду за функціонуванням прийомної сім’ї / дитячого будинку сімейного типу та патронату над дітьми (в Україні – служби у справах дітей, а у Польщі – куратори районних сімейних судів). Доведено, що з метою приведення національного законодавства до європейських стандартів (на прикладі законодавства Польщі) існує необхідність вжиття заходів для вдосконалення законодавчого регулювання прийомного виховання шляхом внесення відповідних змін до чинних нормативно-правових актів.

Посилання

Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відом. Верх. Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Падун Є. В. Інститут прийомного виховання у сімейному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 21 с.

Бевз Г. М. Ідентифікація термінів державної системи над дітьми в Польщі та Україні. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Srvu/2009_2/7 bevz.PDF

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. із змінами і доп. Відом. Верх. Ради України. 2002. № 21–22. Ст. 135.

Доля І. Упровадження ефективних форм виховання в системі державної та сімейної опіки: міжнародний досвід та уроки для України. URL: http://old. niss.gov.ua/monitor/March08/04.htm. (дата звернення: 02.12.2019).

Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко та ін.; ред. Т. М. Тележенко. К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2001. 120 с.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dziennik Ustaw. 2004. № 64. Poz. 593.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych. Dziennik Ustaw. 2004. № 233. Poz. 2344.

Rodziny zastępcze. Problematuka prawna / pod redakcji M. Andrzejewskego. PW Formator: Toruń, 2006. 332 p.

Galewska G. O profesionalizacji rodyiców zastępczych. Problemy opekunczo wychowawcye. Instytut Rozwoju Służb Społecynych. Listopad. № 9. (454). 2006. P. 19–24.

Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość / pod redakcją Anny Kwak. Warsyawa: Fundacja Instytut Spraw Publicynzch, 2006. 243 p.

Лешанич Л. В. Правове регулювання квазісейної форми виховання дітей: дис. … канд. юрид. наук. Ужгород, 2015. 200 с.

Про організацію надання соціальних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text

Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893-2021-%D0%BF#Text (зі змінами від 10 травня 2022 р. № 581. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/581-2022-%D0%BF#Text

Лешанич Л. В. Історія розвитку патронату над дітьми в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. Вип. 15. 2011. С. 177–179.

Римаренко І. Сімейний патронат як інновація у сімейному праві України. Вісник АПСВТ. 2017. № 2. С. 39–44.

Romaniuk U. Characteristics of the types and functions of the institution of patronage over children in certain foreign states. Visegrad Journal on Human Rights. Vol. 1. 2018. P. 122–126.

Суходольська А. С. Розвиток сімейних форм виховання соціальних сиріт. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Вип. 35. 2018. С. 112–116.

Бурлака О. Зарубіжний досвід соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і можливості його використання в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1. С. 59–64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Старчук, О. В. (2023). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙОМНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Історико-правовий часопис, 20(1), 83-89. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/11

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ