ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/3

Ключові слова:

верховенство права, закон, право, правотворення, правова держава, захист прав людини

Анотація

У науковій статті розкрито зміст верховенства права як фундаментального принципу сучасної держави. Проаналізовано наукові підходи щодо його тлумачення, визначено місце принципу верховенства права серед принципів правової держави, зокрема його зв’язок із принципом реальності прав і свобод громадян. У дослідженні зазначено, що Україна перебуває у процесі комплексного реформування й оновлення національної правової системи з метою наближення національного законодавства до європейських принципів і стандартів права. Незворотність європейського курсу та реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі закріплено в Конституції України як один з основних пріоритетів державної політики. Отже, відповідно до частини 1 статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Усі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою відображена в Конституції України. Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, обмежувати свободу та рівність особи. Справедливість – одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, виражену, зокрема, у рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню.

Посилання

Загальна теорія права : підручник / М.І. Козюрба та ін. ; за ред. М.І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2015. С. 392.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник. 4-те вид., доп. і переробл. Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. С. 524.

Тодика Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. Харьков : Право, 2000. С. 367.

Петришин О.В. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин. Право України : юридичний журнал. 2010. № 3. С. 24–34.

Головатий С.П. Верховенство права : монографія. Київ : Фенікс, 2006. Кн. 3. С. 1747.

Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев, 1980. С. 62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Пильгун, Н. В., & Антонюк, В. Я. (2022). ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. Історико-правовий часопис, 17(2), 20-25. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/3

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА