СОМАТИЧНІ ПРАВА: РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/12

Ключові слова:

права людини, права четвертого покоління, соматичні права, реалізація прав людини, евтаназія, легалізація одностатевих шлюбів, нормотворчість, правозастосування

Анотація

У статті досліджено соматичні права людини, їх реалізація та практика правового регулювання. Зазначено, що реалізація соматичних прав – досить дискусійна в науці тема, яка вимагає серйозних наукових досліджень, а також вивчення практики правового регулювання окремих соматичних прав і в Україні, і за її межами. Зважаючи на те, що більшість цих проблем виходять за межі норм моралі, наука не може передбачити, як реалізація цих можливостей особи позначиться на майбутньому поколінні людей. Наголошено, що ступінь закріплення й реалізації на державному рівні особистих прав не може свідчити про рівень розвитку суспільства і держави. Більшою мірою на ці процеси впливає розвиток технологій, що сприяють зародженню деяких соматичних прав, але ключовими є особливості наявної в тому чи іншому суспільстві норми моралі, моральних цінностей і сформованих традицій. Вищевказані ознаки дають підстави розглядати соматичні права як самостійну категорію, що має здатність відповідати сучасним інтересам людини, її потребам. Утім, питання про самостійність цієї категорії прав, як і питання про їх реалізацію, є досить спірним. Зроблено висновок, що в зарубіжному законодавстві втілено багато положень, які стосуються соматичних прав, уважаємо за доцільне реалізувати окремі з них у правовій системі України. Однак, зважаючи на специфіку чинного законодавства, норми моралі й інші суспільні переконання, можна з певністю стверджувати, що деякі новації нині ще не можуть бути втілені у правовій дійсності нашої держави. Саме тому в юридичній доктрині ці питання поки є дискусійними.

Посилання

Аврамова О.Є., Жидкова О.С. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми. Право України. 2010. № 2. С. 101–107.

Несинова С.В. Нове покоління прав людини: сучасні проблеми класифікації. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2015. № 2(7). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdujn_2015_2_8 (дата звернення: 09.12.2021).

Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы. Государство и право. 2000. № 10. С. 43–50.

Лаврик М.А. К теории соматических прав человека. Сибирский юридический вестник. 2005. № 3. С. 16–26.

Загальна теорія здоров’я та здоров’я збереження : колективна монографія / за заг. ред. Ю.Д. Бойчука. Харків, 2017. 488 с.

Нестерова Е.М. Понятие и юридико-социальная сущность соматических прав человека. Социально-экономические явления и процессы : международный журнал. 2011. № 7. С. 222–226. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-yuridiko-sotsialnayasuschnost-somaticheskih-prav-cheloveka/ (дата звернення: 09.03.2018).

Турянський Ю.І. Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2020.

Старовойтова О.Э. Юридический механизм реализации и защиты соматических прав человека и гражданина в РФ: историко-правовой и теоретический анализ : автореф. дис. … докт. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2006. 453 с.

Мустафаєва С.М. Концепція соматичних прав людини та її загальна характеристика. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 47–49. URL: http://lsej.org.ua/2_2020/12.pdf (дата звернення: 09.12.2021).

Крилова Д.С. Четверте покоління прав людини в контексті взаємозв’язку правових та моральних норм. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. № 2 (24). P. 26–30. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/2/6.pdf (дата звернення: 09.12.2021).

Росоляк О.Б. Проблематика визнання та запровадження правових механізмів щодо реалізації права на одностатевий шлюб у світі: порівняльно-правовий аспект. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 4 (16). С. 180–185.

Європарламент прийняв резолюцію, що вимагає від країн Євросоюзу легалізації одностатевих шлюбів. Собор. 2021. 15 вересня. URL: https://sobor.com.ua/news/yevroparlamentrezolyuciya (дата звернення: 09.12.2021).

Сімейний кодекс України : Закон від 10.01.2002 р. № 2947–III. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення: 09.12.2021).

Трушкевич А.А. Проблема эвтаназии в международном праве. Universum: Экономика и юриспруденция : электронный научный журнал. 2016. № 9. URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/3579/ (дата звернення: 09.12.2021).

Вавилкина Т.В. К вопросу об эвтаназии в законодательстве зарубежных стран. Наука. Общество. Государство. 2014. № 4. С. 90–97.

Захилько К.С. К вопросу об уголовной ответственности за эвтаназию, статья по состоянию на 31.01.2017 г. КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.

О здравоохранении : Закон Респ. Беларусь от 18.06.1993 г. № 2435–XII (в ред. от 21.10.2016 г. № 433–З). КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.

Право на смерть. Когда в Украине разрешат эвтаназию и причем здесь деньги. Заборона. 2021. 15 апр. URL: https://zaborona.com/ru/pravo-na-smert-kogda-v-ukraine-razreshatevtanaziyu-i-prichem-zdes-dengi/ (дата звернення: 09.12.2021)

Декларація ООН про клонування людини : міжнар. док. від 08.03.2005 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d57#Text (дата звернення: 09.12.2021).

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування досягнень біології та медицини : Конвенція про права людини та біомедицину від 04.04.1997 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334#Text (дата звернення: 09.12.2021).

Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину щодо заборони клонування людських істот від 12.01.1998 р. № 168. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_526#Text (дата звернення: 09.12.2021).

Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину щодо трансплантації органів і тканин людини від 24.01.2002 р. № ETS N 186. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_684#Text (дата звернення: 09.12.2021).

Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину в галузі біомедичних досліджень від 25.01.2005 р. № ETS N 195. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_686#Text (дата звернення: 09.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Тарасевич, Т. Ю. (2022). СОМАТИЧНІ ПРАВА: РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Історико-правовий часопис, 17(2), 86-92. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/12

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО