МОТИВАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/19

Ключові слова:

злочинна поведінка, кримінально-виконавча служба, мотив, злочинець, персонал установ виконання покарань

Анотація

У статті досліджено підходи та поняття механізму індивідуальної злочинної поведінки, а також визначено його склад. Розглянуто питання мотиву та мотиваційної сфери правопорушників Державної кримінально-виконавчої служби України. Визначено класифікацію мотивів індивідуальної злочинної поведінки працівників установ виконання покарань. Зокрема, до загально-кримінальних мотивів автор відносить: мотиви самоствердження, які ґрунтуються на особистісних потребах у самоактуалізації й повазі; захисні мотиви, які є універсальними для значного сегменту людської активності, в тому числі і злочинної; мотиви заміщення, які в науці зазвичай пов’язуються із зсувом об’єкту впливу, перенесенням дії з недоступного об’єкту на доступний; та насильницько-патологічні (садистські), які зустрічаються вкрай рідко та мають місце в окремих випадках перевищення влади. До службових мотивів автор включає так звані «ідейні», які полягають у вчиненні злочину персоналом УВП заради деякої «благої мети»; кар’єрного зростання, які є різновидами мотивів самоствердження, формування та реалізація яких пов’язується зі сферою службової діяльності; та нігілістичні, з яких службові особи вчиняють здебільшого службове підроблення або допускають службову недбалість. І нарешті до змішаних мотивів автор відносить мотиви адаптації, які мають в своїй основі потребу в забезпеченні безпеки, часто поєднану з користю або ж нігілізмом; мотиви домінування, в яких відбувається поєднання агресивно-насильницьких спонукань та прагнення до самоствердження, самоактуалізації; та конформістські, в підґрунті яких знаходиться потреба у забезпеченні соціальної безпеки та приналежності. Також зазначено відносні типи мотивації злочинів у сфері службової діяльності персоналу кримінально-виконавчої служби. Автор дійшла висновку, що об’єктом запобіжного впливу на індивідуальному рівні мають бути як мотиви, так і мотивація, мотиваційні стани особистості, та метою індивідуальних запобіжних заходів має бути переривання мотивації злочинної поведінки, попередження її появи через специфічні методики особистісної діагностики, відомчого контролю й сприяння в усуненні зовнішніх предметів-стимулів кримінальної активності.

Посилання

Механізм індивідуальної злочинної поведінки особи, яка вчиняє бандитизм: характеристика та протидія : монографія / А.К. Щербакова, О.М. Литвинов. Харків : Панов, 2015. 236 с.

Щербаков В.А. Механизм индивидуального преступного поведения лиц, совершающих насильственные преступления против личности : дисс… кандидата юрид. наук : 12.00.08. / Щербаков Вячеслав Александрович. Москва: 2003. 155 с.

Исправительно-трудовая психология : учебник / под ред. К.К. Платонова, А.Д. Глаточкина, К.Е. Игошева. Рязань : РВШ МВД СССР, 1985. – 359 с.

Аванесов Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки криминологии : монография. Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 303 с.

Орлов Ю.В. Мотив як ознака суб’єктивної сторони складу злочину: сутність та питання доцільності законодавчого закріплення. Право і безпека. 2011. № 4. С. 116–120.

Демин В.М. Профилактика правонарушений сотрудников уголовно-исполнительной системы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. / Демин Василий Михайлович. Москва, 2007. 25 с.

Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Ещё раз о криминологическом понятии преступления и преступности. Журнал российского права. 2004. № 9. URL: http://www.lawmix.ru/comm/2463 Название с экрана.

Ігнатов О.М. Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження : монографія. Харків : ТОВ «Формат Плюс», 2008. 296 с.

Мерзлов Ю.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками службы криминальной милиции : автореф. дис. на присуждение наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. «уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». Омск : 1998. 18 с.

Новаков О.С. Класифікація мотивів злочинної поведінки працівників міліції у сфері службової діяльності. Право і безпека. 2002. № 4, т. 1. С. 192–196.

Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование. Москва : Норма Инфра-М, 2010. 368 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 352 с.

Психология преступника и расследование пре ступлений : учебник / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. Москва : Юристъ, 1996. 336 с.

Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. Москва : Наука, 1991. 383 c.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології : теорія і практика : [У 3 кн.]. Кн. 1 Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. Київ : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. 424 с.

Сахнік О.В. Професійно-психологічна підготовка персоналу Державної пенітенціарної служби України як засіб забезпечення його особистої безпеки та надійності. Юридична психологія та педагогіка. 2014. № 1. С. 106–114.

Даньшин І.М. Усталені форми злочинності : (кримінологічний нарис). Харків : Акта, 2002. 110 с.

Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : навч. посіб. / І.Г. Богатирьов, О.Г. Колб, В.О. Лисенко; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба. Київ : Дакор, 2014. 196 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Зарадюк, З. В. (2022). МОТИВАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ. Історико-правовий часопис, 17(2), 135-142. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/19

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І К