ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/23

Ключові слова:

запобіжні заходи, домашній арешт, кримінальне провадження, досудове розслідування, підозрюваний, обвинувачений

Анотація

У статті визначено сутність поняття домашнього арешту, обґрунтовано його зміст у системі запобіжних заходів кримінального провадження. Розглянуто теоретичні питання щодо застосування домашнього арешту на різних стадіях кримінального провадження. Проаналізовано особливості застосування даного запобіжного заходу. Розглянуто, що в чинному Кримінального процесуального кодексу України однією з новел є впровадження до переліку запобіжних заходів домашнього арешту. Зауважено, що даний захід після його запровадження став досить поширеним на практиці. Визначено, що домашній арешт як запобіжний захід полягає в певних обмеженнях щодо пересування, забороні спілкування й інших заходах, що застосовуються судом або іншими суб’єктами кримінального процесу з метою запобігання продовженню злочинної діяльності та можливості приховування від слідства та суду. Аргументовано важливість у практиці досудового розслідування і судового провадження застосування запобіжних заходів як виду кримінального процесуального примусу запобіжного характеру, пов’язаного з тимчасовим обмеженням чи позбавленням права підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на свободу й особисту недоторканність. Також у статті доведено, що запровадження домашнього арешту є прогресивним для українського законодавства та підвищить рівень демократизму в суспільстві, а також дасть можливість підозрюваній або обвинуваченій особі, до якої застосовують домашній арешт, зберегти себе в суспільстві.

Посилання

Агакерімов О.Н. Домашній арешт як запобіжний захід: історія та сучасність. Юридичний вісник. Одеса, 2014. № 3. С. 315–319.

Агакерімов О.Н. Електронні засоби контролю при застосуванні домашнього арешту в кримінальному провадженні. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : збірник. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. Вип. 21. Ч. ІІ. С. 10–12.

Безрукава А.Ф. Умови обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Право України. 2012. № 4. C. 316–322.

Вільгушинський М.І., Ліхолетова Ю.А. До питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Адвокат. 2012. № 11 (146). С. 9–13.

Грошевий Ю.М., Шило О.Г. Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 220–226.

Дідюк І.Л. Домашній арешт у кримінальному процесуальному законодавстві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Дніпропетровськ, 2015. 235 с.

Крайнюк В.Г. Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2013. №№ 2–1. Ч. 2. Т. 26 (65). С. 317–324.

Кримінальне процесуальне право України : навчальний посібник / за ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. Київ : Юстиніан, 2014. 576 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України № 4651–VI від 13.04.2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2013. № № 9–13. Ст. 88. Із змінами, внесеними 04.10.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / відп. ред. : С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Харків : Одіссей, 2013. 1104 с.

Лукашкіна Т.В. Умови та підстави застосування запобіжних заходів за чинним КПК України. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова, 16–17 травня 2014 р., м. Одеса : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. Одеса : Юридична література, 2014. С. 683–686.

Голуб І.Г. Нові види запобіжних заходів згідно із КПК 2012 р. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2013. № 1(7). 13 с.

Слободян Р.В. Домашній арешт – новий запобіжний захід, передбачений проєктом Кримінального процесуального кодексу України. Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р. Київ, 2012. С. 109–111.

Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Київ : Алерта, 2014. 768 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Рогатинська, Н. З., & Мельничук, М. В. (2022). ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Історико-правовий часопис, 17(2), 164-169. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/23

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І К