ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ЗА ХВОРОБОЮ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/25

Ключові слова:

хвороба, звільнення від покарання, ретроспективний аналіз, Уложення, злочин, психічно хворі, засуджені, Кримінальний кодекс

Анотація

У статті проведено ретроспективний аналіз інституту звільнення від покарання за хворобою на українських землях, відповідно до авторської періодизації (передумови, зародження, становлення та сучасний стан). Наголошено, що історичний розвиток інституту звільнення від покарання за хворобою варто розглядати від появи передумов його виникнення, тобто із часів імперських експансій території України XIX століття. Встановлено, що передумови та процес зародження інституту розвивалися «еволюційно», через складнощі медичного забезпечення, неможливість здійснення трудової діяльності засудженими та з розвитком гуманістичних начал у кримінальному праві. Проаналізовано кримінальне законодавство Австро-Угорщини, Російської імперії та Радянської України (Українська Соціалістична Радянська Республіка й Українська Радянська Соціалістична Республіка). Доведено, що приводом для передумов виникнення інституту звільнення від покарання за хворобою слугував інститут неосудності. Зародження інституту пов’язано з розвитком радянського кримінального права, зокрема під час воєнного (Друга світова війна) та післявоєнного періодів. Визначено, що становлення інституту звільнення від покарання за хворобою відбулось у радянський період як кримінально-процесуального інституту (з 1960 року). Сучасний період розвитку інституту звільнення від покарання за хворобою нерозривно пов’язаний із набранням чинності Кримінальним кодексом України. Сучасна реґламентація інституту звільнення від покарання за хворобою цілковито відтворює логічність та послідовність його розвитку. Отримані висновки будуть корисні науковій спільноті під час проведення подальших наукових досліджень, з урахуванням особливостей розвитку інституту звільнення від покарання за хворобою. Наголошено на необхідності проведення ґрунтовного наукового дослідження інституту звільнення від покарання за хворобою для подальшої законопроєктної діяльності.

Посилання

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341–III: у редакції станом на 3 вересня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 18.05.2021).

Поліщук Н.І. Звільнення від покарання за хворобою у кримінальному праві України : дис. … докт. філ. наук : 081. Львів, 2021. 238 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3745/1/polichuk_d.pdf (дата звернення: 12.05.2021).

Шмат М.С. Періодизація становлення та розвитку інституту звільнення від покарання за хворобою. Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 22–23 січня 2021 р. Харків, 2021. С. 74–78.

Шаляпин С.О., Плотников А.А. Особенности заключения умалишенных преступников в России XVII–XVIII вв. Пенитенциарная наука. 2018. № 2(42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zaklyucheniya-umalishennyh-prestupnikov-vrossii-xvii-xviii-vv (дата звернення: 15.05.2021).

Духовский М.В. Русский уголовный процесс: издание для студентов. Москва : Тип. А.П. Поплавского, 1910. 448 с. URL: http://library6.com/3596/item/442625 (дата звернення: 15.05.2021).

Баршев С.И. Общие начала теории и законодательств о преступлениях. Москва : Универ. типограф, 1841. 251 с. URL: http://study.garant.ru/#/document/6186544/paragraph/(дата звернення: 17.05.2021).

Закревский И.П. Пятый международный пенитенциарный конгресс. Журнал Министерства юстиции. 1895. №10. С. 121–149.

История советского уголовного права 1917–1947 / науч. ред. А.А. Герцензон. Москва : Юрид. изд-во Мин-ва юстиции СССР, 1948. 466 c. URL: http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum107/ (дата звернення: 07.05.2021).

О выявлении в местах заключения осужденных, заболевших душевной болезнью или тяжелым недугом и их освобождении: директива НКВД СССР № 414 от 23.09.1942 г. Сборник основных нормативных актов органов государственной власти и управления об уголовной ответственности за преступления и освобождения от наказания. Москва : Изд-во МООП СССР, 1968.

Михлин А.С. Проблемы досрочного освобождения от отбывания наказания. Москва : ВНИИ ВМД СССР, 1982. 152 с.

Питання Комісії з питань правової реформи : Указ Президента України від 7 серпня 2019 р. № 584/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584/2019#Text (дата звернення: 06.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Шмат, М. С. (2022). ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ЗА ХВОРОБОЮ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ. Історико-правовий часопис, 17(2), 177-185. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/25

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І К