ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/7

Ключові слова:

конституційна скарга, Конституційний Суд України, конституційне судочинство, конституційна юстиція, Конституція України

Анотація

Досліджено проблематику реалізації конституційної скарги в зарубіжних країнах та її особливості й подальші перспективи розвитку в Україні. Визначено історичний досвід становлення інституту конституційної скарги та його функціонування в Україні, який, на думку автора, походить з часів встановлення правової системи Української Народної Республіки. Надано аналіз розвитку конституційного судочинства та такому інструменту, як конституційне звернення, яке, на думку автора, не відповідає вимогам сьогодення в сфері захисту людських прав. Сформульовано основну правову характеристику інституту конституційної скарги як індивідуалістичної форми захисту людських прав, розкрито основні передумови впровадження цього інституту в Україні. Визначено, що вітчизняна модель інституту конституційної скарги здебільшого спрямована на забезпечення людських прав від свавільного втручання, забезпечення приписів Конституції України щодо неможливості їх скасування або звуження змісту та обсягу під час прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів. Надано правові висновки, що інститут конституційної скарги в Україні створений за зразками зарубіжних країн та має національні особливості, які характерні для судочинства. Здійснено теоретико-правове узагальнення історичних аспектів інституту конституційної скарги, внаслідок чого виокремлено деякі проблеми діяльності такого інституту, виходячи із практики зарубіжних країн Європейського союзу. З огляду на результати логіко-правового аналізу чинних нормативно-правових актів України, які регламентують діяльність інституту конституційної скарги, автором подається низька практичних пропозицій щодо вдосконалення української моделі конституційної скарги, зокрема, в площині реалізації права громадян на подання такої скарги як способу захисту.

Посилання

Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 504 с.

Головін А. «Права людини і громадянина були дороговказом на шляху до демократії та справжнього народовладдя». URL: http://www.ccu.gov.ua/publikaciya/

golovakonstytuciynogo-sudu-ukrayiny-anatoliy-golovin-prava-lyudyny-i-gromadyanynabuly (дата звернення: 24.11.2021).

Ківалов С.В. Захист Конституційним Судом України прав та свобод людини і громадянина: можливості та проблеми. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_61_2 (дата звернення: 24.11.2021).

Шемшученко Ю. С. та ін. Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму : монографія. Київ, 2014. 262 с.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами від 30 вересня 2016 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 24.11.2021).

Крусян А. Роль конституційної юстиції у системі сучасного українського конституціоналізму. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vksu_2011_3_14 (дата звернення: 24.11.2021).

Олійник А. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні. Київ : Алерта, КНТ, 2008. 472 с.

Охотницька Н.В. Становлення судової системи України (1991–2012 рр.): історико-правовий аспект : дис. канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2015. 212 арк.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02 червня 2016 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=57209(дата звернення: 24.11.2021).

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року №2136-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (дата звернення: 24.11.2021).

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 2015 року №275/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (дата звернення: 24.11.2021).

Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 200 с.

Шаповалова К.Г. Конституційна скарга у механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина. Наше право. 2014. № 4. С. 33–38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Бабак, М. А. (2022). ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ. Історико-правовий часопис, 17(2), 51-57. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/7

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО