ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МИТНИЙ КОНТРОЛЬ» В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/15

Ключові слова:

митний контроль, митна справа, митні органи, митний кордон, переміщення через митний кордон України, перевірки

Анотація

Стаття присвячена теоретико-правовому дослідженню змісту категорії «митний контроль» з урахуванням наявних у юридичній літературі визначень і міжнародної, європейської та національної нормативно-правової бази. Проаналізовано основні наукові підходи до визначення поняття «митний контроль», його розуміння в широкому і вузькому значеннях. Акцентовано увагу на особливостях правового закріплення змісту категорії «митний контроль» у Митному кодексі України, Міжнародній конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур та Реґламенті Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу. З’ясовано, що європейське та вітчизняне законодавство закріплює норми стосовно взаємодії митних органів з іншими уповноваженими органами під час переміщення товарів через митний кордон. Обґрунтовано, що з урахуванням специфіки суб’єктного складу, задіяного у проведенні контролю під час перетину митного кордону держави, митний контроль в Україні може розглядатися у вузькому та широкому значеннях. Запропоновано формулювання вузького розуміння митного контролю як діяльності митних органів, спрямованої на забезпечення додержання нормативно-правових актів з питань митної справи. Висловлено позицію, що широке розуміння митного контролю повинно включати діяльність як митних, так і інших органів держави, наділених владними повноваженнями, спрямовану на додержання чинного законодавства України загалом (зокрема, фітосанітарного, ветеринарно-санітарного, про харчові продукти тощо). Зроблено висновок, що питання розмежування митного контролю залежно від складу суб’єктів, задіяних у контрольних заходах під час перетину кордону, а також широке й вузьке розуміння цієї категорії потребує подальшого наукового осмислення та комплексного дослідження його змістового наповнення.

Посилання

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (дата звернення: 14.12.2021).

Мазур А.В. Організаційно-правові основи митного контролю в Україні : дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2004. 189 с.

Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія. Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. 543 с.

Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / П.В. Пашко та ін. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. Т. 2. 526 с.

Джемліханов Т.Х. Сутність митного оформлення на морському транспорті. Право і суспільство. 2020. № 2. Ч. 2. С. 127‒136.

Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Теоретико-методичні аспекти митного контролю. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 9. С. 16‒22.

Кунєв Ю.Д. Митне оформлення і митний контроль: системно-правова модель. Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». 2009. № 2(3). С. 78‒85.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 18.05.1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text (дата звернення: 14.12.2021).

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур : Закон України від 05.10.2006 р. № 227–V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-16#Text (дата звернення: 14.12.2021).

Реґламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 р. про встановлення Митного кодексу Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_009-13#Text (дата звернення: 14.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Шевчук , Л. М. (2022). ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МИТНИЙ КОНТРОЛЬ» В УКРАЇНІ. Історико-правовий часопис, 17(2), 106-111. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/15

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО