СУДОУСТРІЙНІ ТА КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/21

Ключові слова:

слідчий суддя, незалежність судді, судовий контроль на досудовому розслідуванні, судоустрій, кримінальний процес

Анотація

У статті узагальнено чинне законодавство, судову практику визначення належного слідчого судді для забезпечення судового контролю під час досудового розслідування. Відповідно до європейських стандартів судочинства, втручання органів виконавчої влади у права окремих осіб повинно перебувати під ефективним контролем, який має забезпечуватися судовою системою. Встановлено, що функції слідчого судді можуть виконувати судді, обрані зборами суддів відповідного суду першої інстанції. Судовий контроль щодо законності проведення негласних слідчих розшукових дій здійснюють голова відповідного апеляційного суду або, за його визначенням, інший суддя цього суду, а також слідчі судді Вищого антикорупційного суду – у межах власної предметної підсудності. З’ясовано підстави для передання функції судового контролю слідчим суддям інших судів. Здійснено аналіз норм законодавства щодо обрання слідчих суддів, визначення їхнього статусу у кримінальному провадженні, висловлено пропозиції щодо його вдосконалення та систематизації. Слідчий суддя, будучи представником суддівського корпусу, користується гарантіями фахової незалежності і недоторканності, які закріплено Конституцією і законами України. Дотримання вимоги щодо незалежності та неупередженості слідчого судді реалізується за допомогою процедури автоматичного розподілу матеріалів кримінального провадження між суддями відповідного суду першої інстанції, а після визначення конкретного слідчого судді – через використання інституту самовідводу та відводу. Слідчий суддя у своїй діяльності є незмінним, оскільки після вступу у кримінальне провадження він має здійснювати судовий контроль до завершення досудового розслідування, за винятком періодів неробочого часу, під час яких ці повноваження здійснює черговий слідчий суддя.

Посилання

Тракало Р.І. Судовий контроль за діяльністю органів досудового розслідування. Європейські перспективи. 2013. № 3. С. 120–124.

Рішення ЄСПЛ у справі «Класс та інші проти Німеччини» від 06.09.1978 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093#Text

Конституція України : Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135–XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text

Про розвідку : Закон України від 17.09.2020 р. № 912–IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text

Про контррозвідувальну діяльність : Закон України від 26.12.2002 р. № 374–IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон від 13.04.2012 р. № 4651–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/sнow/4651-17#Text.

Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Іваненко І.В. Інститут слідчого судді за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. URL: https://cka.court.gov.ua/sud2390/practice/uzagalnennja/0001

Сіренко О.В. Окремі питання інституту слідчого судді у кримінальному провадженні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 333–335.

Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи від 17.08.2021 р. № 1845/0/15–21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text

Положення про автоматизовану систему документообігу суду від 26.11.2010 р. № 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr030414-10#n11

Рішення ЄСПЛ у справі «Де Куббер проти Бельгії» від 26.10.1984 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57465

Рішення ЄСПЛ у справі «Хаузшільдт проти Данії» від 24.05.1989 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57500

Рішення ЄСПЛ у справі «Нортіер проти Нідерландів» від 24.08.1993 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57835

Постанова Касаційного кримінального Суду у справі № 233/147/17 від 02.02.2021 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94833433

Про організацію роботи (чергування) слідчих суддів та працівників апарату суду у неробочий час (вихідні та святкові дні) : рішення Ради суддів України від 02.07.2018 р. № 40. URL: https://zib.com.ua/ua/133719.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Як цитувати

Крикунов, О. В., & Фідря, Ю. О. (2022). СУДОУСТРІЙНІ ТА КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ. Історико-правовий часопис, 17(2), 150-156. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-2/21

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І К