КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ, СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ, НАУЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/15

Ключові слова:

засади кримінального провадження, критерії для оцінки розумності строків кримінального провадження, складність кримінального провадження, поведінка учасників кримінального провадження, зловживання правами

Анотація

Засада розумності строків кримінального провадження є елементом права на справедливий суд і за змістом передбачає рух розслідування, судових стадій без невиправданих зволікань у межах процесуальних строків. Для правильного застосування засади розумності строків законодавцем визначено комплекс критеріїв, до яких віднесено: 1) складність кримінального провадження; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень (ч. 3 ст. 28 КПК). Наше дослідження дозволило з’ясувати, що вказані критерії імплементовано із практики ЄСПЛ. У тлумаченні цих критеріїв цей орган стало висловлює позицію, згідно із якою активне використання процесуальних прав учасниками не може розцінюватися як перешкоджання здійсненню провадження, якщо немає зловживання правом. ЄСПЛ переважно не зважає на посилання представників урядів на затягування провадження його учасниками, оскільки правоохоронні органи та суди мають засоби примусового впливу на учасників провадження, які не виконують своїх процесуальних обов’язків. При обчисленні «розумного строку розслідування» ЄСПЛ приймає до уваги лише строки проведення органами влади тих дій, які є реально виправданими і корисними для досягнення завдань кримінального провадження. ЄСПЛ такі обставини, як надмірна завантаженість правоохоронних, судових органів, їх недофінансування, не вважає виправданням надмірної тривалості провадження. Зважаючи на практику акти міжнародного права, ЄСПЛ, власні аргументи, вважаємо за необхідне доповнити ч. 3 ст. 28 КПК і до переліку критеріїв для оцінки розумності строків кримінального провадження включити чинник значення провадження для його учасників, виходячи із їх фактичного становища і потреб.

Посилання

Рішення ЄСПЛ у справі «Штеґмюллер проти Австрії» (Stogmuller v. Austria) від 10.11.1969 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57582 ; у справі «Гаасе проти ФРН» (Dieter Haase v. Federal Republic of Germany) від 12.07.1977 р. URL: www.stradalex.com › sl_src_publ_jur_int › document › echr_7412-76

Рішення ЄСПЛ у справах «Філіс проти Греції» (Philis v. Greece) (№ 2) від 27.06.1997 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58049; у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pélissier and Sassi v. France) від 25.03.1999 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58226

Постанова Пленуму ВСС України «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» від 17.10.2014 р. № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14

Манукян В. И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии: науч.-практ. пособие. К.: Истина, 2007. С. 117 (368 с.).

Лагута В. О. Критерії визначення розумних строків. Форум права. 2013. № 3. С. 328–332; Гришко О. М. Розумність строків виконавчого провадження. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 207–210.

Орлеан А., Козій В. Дотримання розумних строків кримінального провадження крізь призму європейських стандартів. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 4(12). С. 162–170.

Рішення ЄСПЛ у справі «Буряга проти України» (Buryaga v. Ukraine) від 15.07.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_869#Text

Рішення ЄСПЛ у справі «Лавентс проти Латвії» (Lavents v. Latvia) від 28.11.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_175#Text

Толочко О. Критерії оцінювання прокурором розумності строку досудового розслідування. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 1. С. 53–58.

Евінтов В. Справа «Мюллер проти Франції». Розумний строк тримання під вартою під час попереднього слідства. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. 1999. № 1. С. 352–353.

Рішення ЄСПЛ у справі «Корільяно проти Італіі» (Corigliano v. Italy) від 10.12.1982 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57463; у справі «Добертен проти Франції» (Dobbertin v. France) від 25.02.1993 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57807; у справі «Кобцев проти України» (Kobtsev v. Ukraine) від 04.04.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/974_031#Text

Рішення ЄСПЛ у справі «Саф’яннікова проти України» (Safiannikova v. Ukraine) від 26.07.2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_286#Text

Рішення ЄСПЛ у справі «Вайіч проти Туреччини» (Vayiç v. Turkey) від 20.06.2006 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75900

Рішення ЄСПЛ у справі «Сілін проти України» (Silin v. Ukraine) від 13.06.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_103

Рішення ЄСПЛ у справі «Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine) від 07.12.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_136

Рішення ЄСПЛ у справі «Мілазі проти Італії» (Milasi v. Italy) від 25.06.1987 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_416#Text; у справі «Чірікоста та Віола проти Італії» (Ciricosta and Viola v. Italy) від 04.12.1995 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57956

Гончаренко О.А. «Розумний строк» розгляду справи у практиці європейського суду з прав людини. Форум права. 2012. № 3. С. 126–131.

Кушнєрьов В. Категорія «розумний строк» у кримінальному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 10. С 269–273.

Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню будь-яким чином, затв. Резолюцією ГА ООН від 09.12.1988 р. №43/173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_206 ; Зауваження загального порядку №10 (2007) Комітету ООН з прав дитини «Права дітей у системі юстиції щодо дітей». URL: https://postup.lg.ua/zaklyuchnirekomendaciyi-komitetu-z-prav-ditini-oon.

Рішення ЄСПЛ у справі «Баглай проти України» (Baglay v. Ukraine) від 08.11.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_432#Text; у справі «Бендрит проти України» (Bendryt v. Ukraine) від 10.03.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_501#Text; у справі «Олексій Бугайов проти України» (Oleksii Buhaiov v. Ukraine) від 08.04.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_561#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Крикунов, О. В., & Саско, О. І. (2023). КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ, СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ, НАУЦІ. Історико-правовий часопис, 20(1), 110-118. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2023-1/15

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І К