ПРОКУРАТУРА У ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (СЕРЕДИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/5

Ключові слова:

судова реформа 1864 р., прокурорський нагляд, прокуратура, Російська імперія.

Анотація

У статті розглянуто особливості створення, функціонування та розвитку органів прокуратури у судовій системі у Російській імперії в середині ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема, проаналізовано законодавчу та нормативну базу судової реформи 1864 р., окреслено правові засади діяльності органів прокуратури у складі Міністерства юстиції царської Росії, висвітлено особливості здійснення реформ органів державної влади та судових установ. Здійснено комплексний історико-правовий аналіз організаційно-правових основ і напрямків функціонування органів прокуратури у загальноімперському державному механізмі, розкрито повноваження органів прокурорського нагляду та принципи їх взаємодії з іншими суб’єктами судової влади у Російській імперії у середині ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуто питання реорганізації прокуратури, внаслідок чого суттєво розширилася роль і повноваження орга- нів прокурорського нагляду у судовому процесі. Детально окреслено обов’язки прокурора, роль прокурора при розгляді судовою палатою цивільних справ, а також повноваження прокурора при розгляді судовою палатою кримінальних справ. Розкрито механізм впливу на членів судів через інститут призначення і переміщення на посади, вивчено ієрархію підпорядкування, яка була характерна для тогочасних органів прокуратури у Російській імперії. Висвітлено питання про взаємини прокурора і слідчого, деталізовано один із найважливіших принципів судової реформи 1864 р. – принцип незалежності судів. Розглянуто та проаналізовано кадрові вимоги, що висувалися до кандидатів на посади прокурорського нагляду. Автором зроблено висновок про важливість органів прокурорського нагляду у діяльності судової палати, а також підсумовано, що судова реформа 1864 р. принесла багато позитивного, новаторського та демократичного, однак на практиці один із основних її принципів – незалежність судів – порушувався й ігнорувався.

Посилання

Учреждение судебных установлений. Свод законов, правил, распоряжений и разъяснений, относящихся до учреждения судебных установлений и судебного управле- ния / сост. С.Г. Громачевский. Санкт-Петербург, 1897. 496 c.

Казанцев С.М. Прокурорский надзор за органами дознания и следствия по политичес- ким делам в России во второй половине XIX в. Государственный строй и политико-правовые идеи России второй половины XIX столетия. Воронеж, 1987. С. 114–123.

Савуляк Р.В. Реорганізація органів прокуратури за судовою реформою 1864 року в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2010. 237 с.

Сухонос В.В. Прокуратура у державному механізмі Російської імперії після судової реформи 1864 р. : монографія. Суми, 2012. 104 с.

Казанцев С.М. История царской прокуратуры. Санкт-Петербург, 1993. 216 с.

Шандра В.С. Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських губерній Російської імперії. Український історичний журнал. 2013. № 6. С. 92–111.

Казанцев С.М. Роль прокурора в гражданском процессе дореволюционной России. Буржуазные реформы в России второй половины XIX века. Воронеж, 1988. С. 81–93.

Ерёмин А.В. История отечественной прокуратуры. Санкт-Петербург, 2018. 136 с.

Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. URL: http://constitution.garant.ru/ history/act1600-1918/3137/.

Таварткіладзе О.М. Участь прокурора в роботі Одеської судової палати. Акту- альні проблеми реформування системи законодавства України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25–26 січня 2019 р. Запоріжжя, 2019. С. 91–94.

Таварткіладзе О.М. Одеська судова палата в державному механізмі Російської імперії (1868–1917 рр.): історико-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Хар- ків, 2020. 210 с.

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. І.Б. Усенка. Київ, 2014. 502 с.

Тарасова Л.А. Министерство юстиции в системе государственных органов и учреждений Российской империи (1802–1881 гг.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Москва, 2003. 197 с.

Курас Т.Л. Проблемы взаимодействия судебных палат и прокуратуры во второй поло- вине XIX – начале XX в. в свете реализации принципа независимости судей. Власть. 2019. № 2. С. 224–229.

Курас Т.Л. Кадровая политика самодержавия в судебных палатах Российской империи. Гуманитарный вектор. 2011. № 3 (27). С. 57–61.

Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії: історіографія. Київ, 2011. 487 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Яцишин, М. М. (2021). ПРОКУРАТУРА У ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (СЕРЕДИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Історико-правовий часопис, 16(1), 35-43. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/5

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА