ЗАХИСТ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВИМИ СПОСОБАМИ (НА ПРИКЛАДІ КОНСТРУКЦІЇ ПРАВОВІДНОСИН НАЙМУ (ОРЕНДИ))

Автор(и)

  • Денис Сергійович Спєсівцев Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0001-7337-7907

DOI:

https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/8

Ключові слова:

захист, речові права, права вимоги, способи захисту, речово-правовий захист, зобов’язально-правовий захист.

Анотація

Стаття містить результати дослідження особливостей захисту речових прав учасників правовідносин найму (оренди) нерухомого майна за допомогою зобов’язально-правових способів. У контексті розмежування зобов’язально-правових і речово-правових способів захисту автор піднімає проблему можливості використання перших для захисту речових прав. На прикладі моделі правовідносин найму (оренди) нерухомого майна демонструється співвідношення речово-правових і зобов’язально-правових елементів у її структурі. Встановлюється, що при укладенні договору найму нерухомого майна власник речі (наймодавець) передає частину своїх правових можливостей (володіння та користування) наймачу. Таким чином вони включаються у структуру зобов’язального правовідношення як об’єкти, які підлягають передачі, а тому зберігають свою речово-правову природу. Внаслідок цього утворюється специфічний юридичний конструкт у рамках якого особа, котра набуває похідне речове право, отримує правоможності, що мають яскраво виражений речово-правовий характер. Перетворення речового права у зобов’язальне не відбувається. Крім того, в рамках таких правовідносин відповідний суб’єкт також наділяється суб’єктивними цивільними правами вимоги, які є частиною змісту правовідношення, у зв’язку з чим стає носієм одночасно речових і зобов’язальних прав. Іншими словами, утворюється зобов’язальне за харак- тером цивільне правовідношення з речово-правовими елементами. Тісний зв’язок відповідних правових можливостей у рамках правовідношення сприяє виникненню в окремих способів захисту, що зазвичай мають яскраво виражений речово- правовий або зобов’язально-правовий характер, здатності виступати універсальним охоронним інструментом. У зв’язку з цим при використанні відповідного способу можуть одночасно захищатися і зобов’язальні, і речові суб’єктивні цивільні права, а тому й утворюватися конструкції захисту речових прав зобов’язально-правовими способами або зобов’язальних прав речово-правовими способами.

Посилання

Домусчі С.Д. Класифікація способів захисту права власності від порушень, не пов’язаних з позбавленням володіння. Форум права. 2011. № 1. С. 310–314. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/FP_index.htm_2011_1_52 (дата звернення: 20.06.2020).

Гуліда О.М. Способи захисту права власності: поняття та класифікація. Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юрид. науки. 2014. Вип. 2, т. 1. С. 168–173.

Про практику застосування судами законодавства під час розгляду цивіль- них справ про захист права власності та інших речових прав : лист Вищого спеці- алізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28 січня 2013 р. № 24-150/0/4-13. URL: https://ips.ligazakon.net/document/VRR00095 (дата звернення: 20.06.2020).

Спєсівцев Д.С. Проблеми використання зобов’язально-правових способів захисту права власності на нерухоме майно (на прикладі розірвання договору оренди). Шляхи розвитку правової науки в умовах сьогодення : матеріали ХІ міжнар. наук-практ. конф. (м. Київ, 22–23 трав. 2021 р.). Київ : Держ. ун-т інфраструктури та технологій, 2021. С. 120–124.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Вер- ховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356 (із змінами).

Соловйов А.М. До проблеми визначення об’єкта правовідношення власності. Проблеми законності. 2018. Вип. 143. С. 51–62.

Болокан І.В. Зобов’язально-правові засоби захисту прав сторін у договірних відносинах. Вісник Запорізьк. нац. ун-ту. Юрид. науки. 2010. № 1. С. 96–103.

Філонова Ю.М. Загальна характеристика правових засобів захисту речових прав на чуже майно в Україні. Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». 2016. Вип. 41, т. 1. С. 140–143.

Спєсівцев Д.С. Нотаріус як спеціальний суб’єкт державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (нормативно-правова база та лекційні записи). Київ : Українська нотаріальна палата, Ін-т підвищення кваліфікації працівників органів юстиції, 2013. 304 с.

Романюк Я.М., Майстренко Л.О. Реституція, віндикація, кондикція, відшкодування шкоди: окремі аспекти співвідношення та розмежування. Вісник Верховного Суду України. 2014. № 10 (170). С. 22–31.

Харченко Г.Г. Речові права : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 432 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-04

Як цитувати

Спєсівцев, Д. С. (2021). ЗАХИСТ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВИМИ СПОСОБАМИ (НА ПРИКЛАДІ КОНСТРУКЦІЇ ПРАВОВІДНОСИН НАЙМУ (ОРЕНДИ)). Історико-правовий часопис, 16(1), 60-66. https://doi.org/10.32782/2409-4544/2021-1/8

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ